Σάββατο

22 Ιουνίου 2024

Ο Δήμος Σκοπέλου ανακοινώνει την πρόσληψη δεκατριών ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Δημοτικές εκλογές 2023 | Δήμος Σκοπέλου | Α' Γύρος | Αποτελέσματα
Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Σκοπέλου.
Ο Δήμος Σκοπέλου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει δεκατρία άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, ως εξής:

Με την Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2023:

Πέντε άτομα ειδικότητας ΔΕ Οδηγών ([Γ΄ (C) κατηγορίας –Π.Ε.Ι. και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) – κωδικός θέσης 201

Ένα άτομο ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου – κωδικός θέσης 202

Επτά άτομα ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων- κωδικός θέσης 203

  • Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Σκοπέλου.

Οι σχετικές Ανακοινώσεις, το Παράρτημα του ΑΣΕΠ, Έντυπο Αίτησης (ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ), Υπεύθυνη Δήλωση Ελέγχου κωλύματος 8μηνης απασχόλησης θα είναι αναρτημένες στα δημοτικά καταστήματα και την ιστοσελίδα του Δήμου www.skopelos.gov.gr

Η υποβολή των αιτήσεων, συνοδευόμενες με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα γίνει είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σκοπέλου, Τ.Κ. 37003, Σκόπελος – Ν. Μαγνησίας, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη Γεωργίου Γούλα ή Γκίκα Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 24243-50108-109), αρχίζει την Παρασκευή 09/06/2023 και θα διαρκέσει έως και τη Δευτέρα 19/06/2023.

Παρακαλούνται θερμά οι υποψήφιοι να μελετήσουν προσεκτικά το Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) του ΑΣΕΠ με σήμανση «10.6.2021», διότι έχουν επέλθει αλλαγές.

686ΓΩ1Δ-4ΒΖ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

66ΤΒΩ1Δ-ΘΘΒ- ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ (5)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ (5)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ

Κοινοποίηση:

Διαβάστε ακόμα: