Κυριακή

16 Ιουνίου 2024

Την Παρασκευή 05 Ιουλίου | Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση της γραμμής Θεσσαλονίκη – Σκιάθος – Σκόπελος – Αλόννησος

Εις τον αφρό της θάλασσας η επιδότηση της γραμμής Θεσσαλονίκη - Βόρειες Σποράδες (Θεσσαλονίκης - Βορείων Σποράδων | Θεσσαλονίκη – Σκιάθος – Σκόπελος - Αλόννησος)
Λιμάνι Σκοπέλου [ΑΡΧΕΙΟ]
Από το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προκηρύσεται ανοικτός, δημόσιος, διεθνής αρχικός θερινός μειοδοτικός διαγωνισμός για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής του συνημμένου στην παρούσα ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV), δρομολογιακής περιόδου 2023-2024.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 05 Ιουλίου 2024, ώρα 10:00, στο κτίριο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη – Πύλες Ε1-Ε2), παρουσία της προβλεπόμενης Επιτροπής.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να υποβάλουν μέχρι την παραπάνω ημέρα και ώρα τις προσφορές τους με τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι, ΙΙ, ΙΙI και IV της παρούσας.

Προσφορές που κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.

Σε περίπτωση που, είτε δεν υπάρξει συμμετοχή, είτε οι συμμετέχοντες απορριφθούν από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή, ο διαγωνισμός δύναται να επαναληφθεί μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.), με τους ίδιους ή άλλους όρους.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) 2021-2025 του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (Τ.Π.Α.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του Υποπρογράμματος Α ́ με τίτλο: “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΩΡΟ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ)” στον Αναπτυξιακό Στόχο 4, και χρηματοδοτείται από την ΣΑΝΑ 489 του Π.Δ.Ε του Υ.ΝΑ.Ν.Π., με Κωδικό Ενάριθμου 2024ΝΑ48900004 και με Κωδικό Πράξης ΟΠΣ (MIS): 5223952 από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Η εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα δαπάνη για το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης, ήτοι μέχρι 15-09-2024, ανέρχεται σε 3.061.254,03 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, και σε 3.795.955,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Θεσσαλονίκη – Σκιάθος – Σκόπελος – Αλόννησος και επιστροφή

Πέντε δρομολόγια την εβδομάδα από 08/07/2024 έως 01/09/2024 [οκτώ εβδομάδες].

Τέσσερα δρομολόγια την εβδομάδα από 02/09/2024 έως 08/09/2024 [μία εβδομάδα].

Τρία δρομολόγια την εβδομάδα από 09/09/2024 έως 15/09/2024 [μία εβδομάδα].

Καθ’ όλη την παραπάνω περίοδο υποχρέωση εκτέλεσης ενός δρομολογίου την εβδομάδα στη γραμμή «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΗΜΝΟΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ και επιστροφή».

Κοινοποίηση:

Διαβάστε ακόμα: