Σάββατο

22 Ιουνίου 2024

Ο Δήμος Σκοπέλου προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου την Τρίτη 26 Μαρτίου
Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, επιλέγεται προσωπικό εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός Δήμου, Περιφέρειας ή Βουλευτής.

Ως προς το αξίωμα του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 3852/2010 όπως έχει διαμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 5056/23

Η θητεία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

Για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης λαμβάνεται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση-αίτηση του ενδιαφερομένου, που κατατίθεται πρωτοκολλημένη, στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του θα ενισχύσει την υποψηφιότητά του για την πλήρωση της θέσης.

Η ημερομηνία έναρξης κατάθεσης των δηλώσεων-αιτήσεων των ενδιαφερομένων θα είναι η ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου Σκοπέλου και καταληκτική ημερομηνία η 26η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30.

Με επικείμενη πρόσκληση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Σκοπέλου (www.skopelos.gov.gr) θα οριστεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα αφορά την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Σκοπέλου.

Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. του Δήμου Σκοπέλου 2424350103.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στην ιστοσελίδα του Δήμου Σκοπέλου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Κοινοποίηση:

Διαβάστε ακόμα: