Λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής Δήμου Σκοπέλου για το 3ο δίμηνο 2024

Ξηντάρης - Περίσσης
…το δημοτικό συμβούλιο κάθε δύο μήνες συγκαλείται υποχρεωτικά σε ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής

Δημόσια Ειδική Μεικτή Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής στο Δημοτικό Συμβούλιο Σκοπέλου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (κτίριο Ξενία), την 27η του μηνός Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, με μοναδικό θέμα συζήτησης:

Λογοδοσία Δημοτικής Αρχής του Δήμου Σκοπέλου.

Σύμφωνα με το άρθρο 67Α του Ν. 3852/10, όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 5056/23 (ΑΊ63):

«το δημοτικό συμβούλιο κάθε δύο μήνες συγκαλείται υποχρεωτικά σε ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής. Η παράλειψη σύγκλησης του συμβουλίου στην ανωτέρω προθεσμία για λόγους που δεν άπτονται ανωτέρας βίας αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου.

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης εγγράφονται υποχρεωτικά τα θέματα που επιθυμεί να θέσει κάθε δημοτικός σύμβουλος, τα οποία αφορούν στο έργο της δημοτικής αρχής, εφόσον έχουν κατατεθεί εγγράφως στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου τρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να θέσει έως ένα θέμα.

Εφόσον έχουν υποβληθεί συνολικά πάνω από δέκα θέματα, διενεργείται δημόσια κλήρωση από το προεδρείο για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και τα οποία εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Στην ημερήσια διάταξη εγγράφονται έως τρία θέματα που προτείνονται από συμβούλους της πλειοψηφίας.

Επιπλέον των ανωτέρω δέκα θεμάτων, έως δύο θέματα μπορούν να συζητούνται εφύσον τα έχουν θέσει οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων. Αν έχουν υποβληθεί πάνω από δύο θέματα από τους προέδρους δημοτικών κοινοτήτων, τότε διενεργείται κλήρωση.

Η παρουσία του δημάρχου, του αρμόδιου αντιδημάρχου, του εντεταλμένου συμβούλου ή του πρόεδρου νομικού προσώπου στη συνεδρίαση είναι υποχρεωτική, εφύσον έχει εγγραφεί θέμα της αρμοδιότητας τους στην ημερήσια διάταξη. Σε περίπτωση κωλύματος, ορίζεται από τον δήμαρχο ο ίδιος ή άλλος αντιδήμαρχος ή εντεταλμένος σύμβουλος για να συμμετάσχει στη συζήτηση του εν λόγω θέματος.

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ενημερώνει, δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, τους δημοτικούς συμβούλους για την ημερομηνία, τον τόπο συνεδρίασης, καθώς και για την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των θεμάτων.

Απαγορεύεται η συζήτηση οποιουδήποτε άλλου θέματος κατά τη συνεδρίαση αυτή, καθώς και η λήψη οποιαδήποτε απόφασης.

Για τη συνεδρίαση αυτή δεν εφαρμόζεται η παρ. 10 του άρθρου 67, περί απαρτίας του δημοτικού συμβουλίου».

Οι προσκαλούμενοι με την παρούσα (Δημοτικοί Σύμβουλοι και Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων) μπορούν να υποβάλλουν εγγράφως ένα θέμα ο καθένας προς συζήτηση μέχρι το αργότερο την Δευτέρα 24/06/2024, στο e-mail [email protected]

Κοινοποίηση:

Διαβάστε ακόμα: