Δήμος Σκοπέλου | Πρόσληψη δεκαπέντε ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών

Παρακαλούνται θερμά οι υποψήφιοι να μελετήσουν προσεκτικά την Ανακοίνωση και το Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) του ΑΣΕΠ με σήμανση «10.6.2021», διότι έχουν επέλθει αλλαγές

Ο Δήμος Σκοπέλου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει δεκαπέντε (15) άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, ως εξής:

Με την Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2024:

– Έξι (6) άτομα ειδικότητας ΔΕ Οδηγών -κωδικός θέσης 201

– Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου – κωδικός θέσης 202

– Οκτώ (8) άτομα ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων- κωδικός θέσης 203

Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Σκοπέλου

Οι σχετικές Ανακοινώσεις, το Παράρτημα του ΑΣΕΠ, Έντυπο Αίτησης (ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ), Υπεύθυνη Δήλωση Ελέγχου κωλύματος 8μηνης απασχόλησης θα είναι αναρτημένες στα δημοτικά καταστήματα και την ιστοσελίδα του Δήμου www.skopelos.gov.gr

Η υποβολή των αιτήσεων, συνοδευόμενες με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα γίνει είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σκοπέλου, Τ.Κ. 37003, Σκόπελος – Ν. Μαγνησίας, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη Γεωργίου Γούλα ή Γκίκα Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 24243-50108-109) , αρχίζει την Παρασκευή 17/05/2024 και θα διαρκέσει έως και τη Δευτέρα 27/05/2024.

Παρακαλούνται θερμά οι υποψήφιοι να μελετήσουν προσεκτικά την Ανακοίνωση και το Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) του ΑΣΕΠ με σήμανση «10.6.2021», διότι έχουν επέλθει αλλαγές.

↓ Διαβάστε – «κατεβάστε» τα απαραίτητα έγγραφα ↓

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 10-06-2021

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Κοινοποίηση:

Διαβάστε ακόμα: