Δήμος Σκοπέλου | Πρόσληψη δέκα εργατών δασοπροστασίας 5μηνης διάρκειας

Να παρθούν μέτρα στήριξης των Δασεργατών και να στελεχωθούν πλήρως τα Δασαρχεία
Δασεργάτες του Δασαρχείου Σκοπέλου [ΑΡΧΕΙΟ - 2019]
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι επτά ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από 09-05-2024  έως και την 15-05-2024.

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Σκοπέλου.

Δείτε τους παρακάτω συνδέσμους: ↓

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ 5ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2024

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΘΡΟ 1 Ν.3584-2017 -1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΘΡΟ 16 Ν. 3584 – 2007- 1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ-1

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους με τα συνημμένα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:30 π.μ έως και 13:30 μ.μ (τηλ. επικοινωνίας: 2424350108-109, αρμόδιοι υπάλληλοι: Γκίκα Βασιλική και Γούλας Γεώργιος) ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Δήμος Σκοπέλου, Παραλία Σκοπέλου, 37003

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι επτά ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από 09-05-2024  έως και την 15-05-2024.

Κοινοποίηση:

Διαβάστε ακόμα: