Παρασκευή

01 Δεκεμβρίου 2023

Δήμος Σκοπέλου | Ανακοίνωση πρόσληψης ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Δήμος Σκοπέλου | Δημαρχείο
Πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σκοπέλου» με κωδικό ΟΠΣ 5003116 στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2014-2020» του Δήμου Σκοπέλου.

Ο Δήμος Σκοπέλου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει ένα (1) άτομο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σκοπέλου» με κωδικό ΟΠΣ 5003116 στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2014-2020» του Δήμου Σκοπέλου, με χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη της Πράξης (30-10-2023) με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της Πράξης, ως εξής:

Με την Ανακοίνωση ΣΟΧ 4/2022:

– Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (κωδικός θέσης 101)

Οι σχετικές Ανακοινώσεις, τα Παραρτήματα του ΑΣΕΠ, Έντυπο Αίτησης (ΣΟΧ.12 ), θα είναι αναρτημένα στα δημοτικά καταστήματα και την ιστοσελίδα του Δήμου.

Η υποβολή των αιτήσεων, συνοδευόμενες με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα γίνεται είτε ηλεκτρονικά, ([email protected]), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Σκοπέλου, Τ.Κ. 37003, Σκόπελος Μαγνησίας,

απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψη κας Γκίκα Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 2424350108) και αρχίζει την Παρασκευή 09/12/2022 και θα διαρκέσει έως και την Δευτέρα 19/12/2022.

Κοινοποίηση:

Διαβάστε ακόμα:

Ζωντανή μετάδοση
5η Συνεδρίαση Δ.Σ. Σκοπέλου
22/03/23

↓↓Βεβαιωθείτε ότι ο ήχος είναι ανοιχτός και δεν είναι σε σίγαση↓↓
Facebook sound