Κυριακή

23 Ιουνίου 2024

Δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Διοικητικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου

skopelosport
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί κύριοι και επικαρπωτές ακινήτων των οποίων τα ακίνητα πληρούν τους όρους της παρούσης διακήρυξης και είναι απολύτως έτοιμα και κατάλληλα για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου σκοπού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 428/09.02.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΒΝΟΞΤΑ-0ΦΘ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δημόσιου Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.715/1979 (ΦΕΚ Α’212),

για τη μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση της Διοικητικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

τη διεξαγωγή φανερής, μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Διοικητικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ Α’ 212) με τους εξής όρους:

1. Το υπό μίσθωση ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στην Σκόπελο, Δήμου Σκοπέλου Ν. Μαγνησίας, εντός της πόλης Σκοπέλου, κοντά στο λιμάνι της Σκοπέλου και να πληροί τις προϋποθέσεις, όπως αυτές αναφέρονται στο τεύχος της διακήρυξης, το οποίο και μπορούν να παραλάβουν δωρεάν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του Δ.Λ.Τ. Σκοπέλου ή να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του ΔΛΤΣ www.skopelosports.gr

2. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο τεύχος της διακήρυξης μέχρι την 1η Μαρτίου 2024 και ώρα 14:00 προκειμένου η επιτροπή εκτίμησης ακινήτου να ελέγξει τα ακίνητα.

3. Η δημοπρασία θα γίνει στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού, σε ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί από τον Πρόεδρο με αποστολή προσκλήσεων στους ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα από την επιτροπή εκτίμησης ακινήτου.

4. Η διάρκεια της μίσθωσης είναι δέκα (10) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου. Η πληρωμή του μισθώματος αρχίζει από την ημερομηνία εγκατάστασης της υπηρεσίας στο μίσθιο, που αποδεικνύεται από το πρωτόκολλο παραλαβής του ακινήτου και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε μισθωτικού τριμήνου.

5. Η ετήσια προϋπολογισμένη δαπάνη κατ’ ανώτατο όριο έχει οριστεί σε δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000,00€), και θα αποτελέσει την τιμή εκκίνησης της μειοδοτικής δημοπρασίας.

6. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί κύριοι και επικαρπωτές ακινήτων των οποίων τα ακίνητα πληρούν τους όρους της παρούσης διακήρυξης και είναι απολύτως έτοιμα και κατάλληλα για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου σκοπού.

7. Πληροφορίες στα γραφεία του Δ.Λ.Τ. Σκοπέλου και στο τηλέφωνο 2424022864 εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 έως 12:00.

Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Σκοπέλου

Άγγελος Ξηντάρης

Κοινοποίηση:

Διαβάστε ακόμα: