Σάββατο

20 Ιουλίου 2024

Ανακοίνωση περί δημοσίευσης της Απόφασης μερικής κύρωσης δασικού χάρτη των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων

Μερική κύρωση δασικού χάρτη των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων
Από την Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τέθηκε σε ισχύ η Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών με θέμα «Μερική κύρωση δασικού χάρτη των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων».

Από την Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 893/Δ΄/28-11-2022) και τέθηκε σε ισχύ η με αριθ. 413739/14-11-2022 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών με θέμα «Μερική κύρωση δασικού χάρτη των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων» (ΑΔΑ: ΨΒΑ14653Π8-300).

Ο κυρωμένος δασικός χάρτης είναι προσβάσιμος για τους πολίτες στον ειδικό δικτυακό τόπο της ιστοσελίδας του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Στον κυρωμένο δασικό χάρτη αποτυπώνονται:

  1. με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, τα τμήματα που αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 όπως ισχύει.
  2. με κίτρινο περίγραμμα και κίτρινη διαγράμμιση, τα τμήματα που αποτελούν εκτάσεις που δεν διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Τα λοιπά τμήματα του αναρτημένου δασικού χάρτη (χωρίς χρώμα), για τα οποία είτε ασκήθηκαν αντιρρήσεις ή αιτήσεις διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων είτε εξαιρέθηκαν κατά τα προβλεπόμενα της με αριθ. 309899/16-9-2022 (ΑΔΑ: 67ΜΓ4653Π8-ΔΙΥ) Απόφασης θεώρησης, αποτελούν τον προσωρινό δασικό χάρτη, της παρ. 7 του άρθρου 17 του ν. 3889/2010 όπως ισχύει.

Κοινοποίηση:

Διαβάστε ακόμα: